Skip to main content

Bezwaarprocedure

Hertoetsing door Raad van Toezicht in geval van afwijzing uitkeringsaanvraag

Indien het Bestuur de aanvraag van een LoL-uitkering geheel of gedeeltelijk afwijst, heeft de aanvrager gedurende twee maanden na dagtekening van het besluit de mogelijkheid om zijn bezwaren tegen het besluit gemotiveerd kenbaar te maken aan de RvT en om deze een integrale hertoetsing van het besluit te laten uitvoeren.

Na de ontvangst van een gemotiveerd bezwaarschrift biedt de RvT het Bestuur gedurende twee maanden de gelegenheid om daarop schriftelijk te reageren. Tezamen met deze reactie draagt het Bestuur het volledige dossier betreffende de aanvraag aan de RvT over. De desbetreffende gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend kunnen worden geraadpleegd door de RvT en eventueel door haar in te schakelen adviseurs.

Zowel de aanvrager als het Bestuur kunnen de RvT verzoeken in de gelegenheid te worden gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten. De RvT kan ook zelf een mondelinge behandeling van de zaak gelasten. Het staat de aanvrager vrij zich bij een hertoetsing te laten bijstaan door een advocaat dan wel een of meer andere deskundigen.

Het staat de RvT vrij om te bepalen op welke wijze zij invulling zal geven aan haar taak om besluiten van het Bestuur tot een afwijzing van een verzoek om een LoL-uitkering aan een hertoetsing te onderwerpen. Het oordeel van de RvT zal tussen partijen de status hebben van een bindend advies. Streven is om binnen 3 maanden een bindend advies te formuleren. Partijen zullen zich daaraan vooraf moeten committeren en afzien van een juridisch traject. Als één van de partijen dat weigert, neemt de RvT het verzoek om een hertoetsing niet in behandeling.

Alle kosten in verband met een door de RvT uit te voeren hertoetsing, mits naar het oordeel van de RvT in redelijkheid gemaakt, komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. De RvT stelt de hoogte van de te vergoeden kosten vast.