Skip to main content

Aanmeldformulier Uitkering

Aanvragen eenmalige uitkering

Het bestuur beoordeelt de aanvraag voor een eenmalige uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er in ieder geval sprake te zijn van definitieve afkeur om medische redenen, men heeft geen vliegmedisch brevet meer, en dient de salarisbetaling door Transavia niet meer plaats te vinden. Over het algemeen valt dit samen met een aanvraag voor toetreding tot het invaliditeitspensioen. Tevens dient de aanvrager lid te zijn van de VNV (voor minimale duur, zie het reglement). De aanvraag dient binnen twee maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met Transavia, of na het volledig stoppen van de salarisbetaling te worden ingediend door een mail te sturen naar info@sloltv.nl . Het bestuur zal u vervolgens verzoeken de stukken die nodig zijn om de aanvraag te behandelen toe te sturen.

Het bestuur start binnen vier weken na ontvangst van de bescheiden de behandeling van de uitkeringsaanvraag. Deze termijn kan éénmalig met maximaal vier weken worden verlengd.

Uiterlijk binnen drie maanden nadat de aanvraag in behandeling is genomen, neemt het bestuur een besluit of u in aanmerking komt voor een uitkering. Deze termijn kan éénmalig met maximaal vier weken worden verlengd. Het besluit wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld.

Voor gedetailleerde voorwaarden en procedurebeschrijving en vaststelling van de hoogte van de uitkering en betaalwijze verwijzen wij u naar het reglement en de statuten.