Skip to main content

Privacy-richtlijn

Wie zijn wij?

De Stichting Loss of License Transavia-Vliegers (SLOLTV), hierna te noemen ‘de stichting’,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73359033 en statutair gevestigd te Dellaertlaan 61,1171 KZ, Badhoevedorp, heeft als doel uitvoering te geven aan de in de cao Transavia Vliegers gemaakte afspraken over het verstrekken van een eenmalige uitkering in het geval een Transavia-vlieger en tevens lid van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (hierna te noemen ‘VNV’), om medische redenen definitief wordt afgekeurd en zijn of haar werk als vlieger definitief niet meer kan uitoefenen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuursleden welke de taak hebben te toetsen en te beoordelen of er omstandigheden zijn welke recht geven op een uitkering. Hiervoor heeft het bestuur een aantal gegevens nodig welke door de aanvrager op verzoek worden verstrekt.

De soorten gegevens die we verwerken

Bij het aanvraagformulier vermelden we een overzicht van de gegevens welke we nodig hebben ter beoordeling van de aanvraag. In grote lijnen willen we weten wie de aanvrager is, of hij/zij werkzaam is als vlieger bij Transavia, lid is van de VNV, onder welke omstandigheden een uitkering wordt verzocht en of de uitkeringsaanvraag voldoet aan de voorwaarden welke in ons reglement is opgenomen

Hoe verzamelen we gegevens?

We verzamelen gegevens zoals u die aan ons verstrekt. De gegevens zoals gevraagd in het aanvraagformulier komen als e-mail bij de secretaris binnen. Aanvullende gegevens verwerken we op eenzelfde wijze.

Van de VNV ontvangen we de informatie omtrent uw lidmaatschap van de VNV, welke benodigd is om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een uitkering.

We verzamelen geen gegevens over u via sociale netwerken.

Doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken

We verzamelen uw gegevens om te toetsen en te beoordelen of er omstandigheden zijn welke recht geven op een eenmalige uitkering zoals het reglement bepaald. Verder gebruiken we uw gegevens alleen om met u te communiceren, via e-mail, post en/of telefoon.

Toegang geven tot of het delen met derden van gegevens

De stichting deelt uw gegevens niet met derden. Ook geven we geen andere instanties of personen inzicht in uw gegevens. We kunnen door wet gedwongen worden uw gegevens te overleggen, indien dit het geval is zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Beveiliging en bewaring van gegevens

Gegevens en gegevensdragers worden met zorg beveiligd en in een beveiligde omgeving bewaard. Bij een toegekende uitkering bewaren we uw gegevens voor een periode van 5 jaar vanaf de toekenningsdatum van de uitkering.
Voor onze website maken wij gebruik van een versleutelde verbinding.

Hoe wordt deze privacy-richtlijn bijgehouden?

We blijven deze privacy-richtlijn voortdurend herzien. De meest actuele versie van het beleid zal op de website www.sloltv.nl worden gepubliceerd. Wijzigingen kunnen door het bestuur worden doorgevoerd, hierover zal niet apart gecommuniceerd worden.

Uw rechten

U kunt te allen tijde het bestuur van de stichting benaderen met het verzoek uw gegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacy beleid.