Skip to main content

Welkom bij Stichting Loss of License Transavia-Vliegers

De Stichting Loss of License Transavia-Vliegers (SLOLTV) heeft als doel een eenmalige uitkering te verstrekken aan Transavia-vliegers die om medische redenen hun beroep niet meer kunnen uitoefenen.

Opzet Stichting

De Stichting Loss of License Transavia Vliegers (SLOLTV) is opgericht om uitvoering te geven aan de in de cao Transavia Vliegers gemaakte afspraken over het verstrekken van een eenmalige uitkering in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid. Er is mogelijk recht op een eenmalige uitkering als het arbeidscontract wordt ontbonden, danwel de salarisbetaling wordt gestaakt als gevolg van de definitieve arbeidsongeschiktheid. VNV-leden hoeven zich niet vooraf aan te melden bij de Stichting, aanmelden bij de Stichting op het moment van het ontstaan van het mogelijke recht op een uitkering is voldoende. Het bestuur heeft de taak te toetsen en te besluiten of er inderdaad sprake is van omstandigheden die recht geven op een uitkering.

Naast het bestuur is er ook een Raad van Toezicht, welke het bestuur controleert. Van de Raad van Toezicht maken zowel vanuit Transavia als de VNV-vertegenwoordigers onderdeel uit. Op deze manier kan op een zo onafhankelijk mogelijke wijze gewerkt worden en kan middels het vormen van een buffer invulling worden gegeven aan de wens om de uitkeringen door de jaren heen zo stabiel mogelijk te houden. Het bestuur wordt gevormd door drie Transavia-vliegers die telkens voor drie jaar worden benoemd.

Werking Stichting

Hoe het één en ander precies is geregeld is terug te vinden in de statuten en de reglementen die op de site te vinden zijn. Het komt er globaal op neer dat de stichting financiële middelen tot haar beschikking krijgt vanuit Transavia middels een jaarlijkse storting. Deze gelden worden aangewend voor uitkeringen. Daar de instroom van geld vast staat zijn de uitkeringen variabel, immers kan de stichting nooit een negatief vermogen hebben. De stichting houdt een financiële buffer aan zodat de uitkeringen zo consistent mogelijk op het gewenste niveau kunnen blijven. Het bestuur stelt jaarlijks achteraf de hoogte van de uitkering vast. Deze is afhankelijk van het resterende buffervermogen en het aantal uitkeringen.

Disclaimer

De uitkering die Stichting Loss of License Transavia Vliegers faciliteert is geen verzekeringsproduct. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de financiële situatie van de stichting en kan in uiterste geval nihil bedragen. Het opzeggen van bestaande LOL-verzekeringen is een persoonlijke afweging en geschiedt op eigen risico, deze keuze dient dan ook zorgvuldig te worden gemaakt op basis van uw eigen financiële situatie. De Stichting Loss of License Transavia-Vliegers kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor financiële gevolgen als gevolg van deze individuele afweging.